fbpx
sedlicky. main logo white zoom

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností na Hornej Nitre


SEDLICKY.

Ochrana osobných údajov

Časť 1: Úvod a všeobecné informácie

Informácie o ochrane údajov

O nás a našej webovej stránke

Tomáš Sedlický s miestom podnikania Na karasiny 248/37, 971 01 Prievidza, IČO: 46 186 956, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza, číslo živnostenského registra 340-31604, prevádzkujeme túto webovú stránku a sme zároveň prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Ak nás chcete kontaktovať, prosím, použite kontaktné informácie uvedené na stránke Kontakt.

Ak nás budete kontaktovať, tak informácie, ktoré nám poskytnete na účely zodpovedania vašej otázky a prípadných ďalších otázok, uložíme a spracujeme. V tejto súvislosti máme povolenie spracovať údaje podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679). Vaše údaje vymažeme hneď, ako bude vaša požiadavka spracovaná.

Naše hlavné zásady

Ochranu vašich informácií berieme veľmi vážne. Vaše údaje sú preto spracúvané veľmi starostlivo a striktne v súlade s platným zákonom o ochrane údajov. Na ochranu všetkých našich webových stránok pred rizikami spojenými so spracúvaním osobných údajov boli prijaté organizačné a technické bezpečnostné opatrenia.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webovej stránky www.sedlicky.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa, prostredníctvom kontaktnéno formuláru a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Povolenia na spracovanie osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Vaše údaje preto spracúvame len vtedy, keď na to máme oprávnenie. Oprávnenie na spracúvanie vašich údajov nám, samozrejme, môžete udeliť na našej webovej stránke. V ostatných prípadoch spracúvame vaše údaje, pretože nám to umožňuje zákon. Ak napríklad odošlete svoje kontaktné údaje prostredníctvom kontaktného formuláru našej webovej stránky, máme oprávnenie spracúvať vaše údaje, aby sme splnili túto požiadavku. To isté platí, keď na našej webovej stránke používate iné služby, ktoré vyžadujú spracúvanie vašich údajov. Máme tiež oprávnenie spracúvať vaše údaje, keď na to máme oprávnený záujem.

Časť 2: Spracovanie údajov na webovej stránke

Poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je slobodné a dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou kontaktovania prevádzkovateľa tejto webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

Vaše meno a priezvisko [nevyhnutné],
Váš email [nevyhnutné],
Vaše tel. číslo [nevyhnutné].

Ůčel:

Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je iba spätné kontaktovanie užívateľa, prípadne príprava dokumentácie pre užívateľa, ktorý je perspektívnym klientom prevádzkovateľa.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade prejavenia záujmu o konkrétnu nehnuteľnosť užívateľom prostredníctvom kontaktného formulára môžu byť osobné údaje užívateľa poskytnuté klientovi prevádzkovateľa, ktorý má záujem o predaj takej nehnuteľnosti.

Zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach

Obsah z našich webových stránok možno zdieľať na sociálnych sieťach pomocou integrovaných tlačidiel sociálnych sietí. Všetky tlačidlá sociálnych sietí, ktoré uľahčujú zdieľanie obsahu, sú integrované pomocou jednoduchých hypertextových odkazov, a nie ako sociálnych pluginov vyvinutých poskytovateľmi sociálnych sietí. Tým sa zabezpečí, že keď sa dostanete na naše webové stránky, vaše údaje nebudú hneď automaticky prenášané na servery sociálnych sietí. Okrem toho, ak zdieľate obsah z našich webových stránok, informácie zasielame iba sociálnej sieti, ktorá si vyžaduje zdieľanie príslušného obsahu. Osobné údaje v tomto kontexte neprenášame.

Súčasne je možné na sociálnych sieťach nájsť jednoduché odkazy na naše webové stránky. Ak z našej webovej stránky sledujete odkaz na sociálnu sieť alebo ak sa prihlásite do svojej sociálnej siete, aby ste mohli zdieľať obsah z našej webovej lokality, vaše údaje spracúva poskytovateľ príslušnej sociálnej siete. Pre informácie ohľadom cieľa a rozsahu zbierania údajov, ďalšieho spracúvania a použitia poskytovateľom sociálnych sietí ako aj vašich práv a možností súvisiacich s ochranou súkromia nájdete v Informáciach o ochrane údajov, ktoré vám poskytne príslušný poskytovateľ.

Súbory cookies

Viac o zásadách používania súborov cookies nájdete „TU“

Časť 3: Užívateľské práva

Vaše práva

Ak máte otázky k uchovávaniu vašich osobných údajov, nižšie nájdete prehľad vašich práv. Pre vaše žiadosti prosím využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

● Spotrebitelia: kontaktujte nás na e-mail: info@sedlicky.sk

Vaše právo na informácie o vašich údajoch

Na požiadanie vám poskytneme informácie o údajoch, ktoré o vás uchovávame.

Vaše právo na opravu a doplnenie vašich údajov

Nesprávne informácie o vás opravíme, ak nás o tom budete náležite informovať. Neúplné údaje doplníme, ak nás o tom budete náležite informovať, za predpokladu, že tieto údaje sú potrebné na zamýšľaný účel spracúvania vašich údajov.

Vaše právo na vymazanie údajov

Na požiadanie vymažeme informácie, ktoré o vás uchovávame. Niektoré údaje však budú vymazané iba v závislosti od určeného obdobia uchovávania údajov, napríklad v niektorých prípadoch sme povinní uchovávať údaje na základe zákona alebo požadujeme údaje na splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám.

Vaše právo odvolať súhlas

Súhlas, ktorý je daný na to, aby boli vaše údaje spracúvané, môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracúvania vašich údajov zostáva nedotknutá až do okamihu, kedy bol váš súhlas odvolaný.

Vaše právo na prenosnosť údajov

Na žiadosť vám alebo vami určenej osobe môžeme sprístupniť určité informácie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Vaše právo odvolať sa na regulačný orgán

Môžete podať podnet týkajúci sa ochrany údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR, ako dozorný orgán pre Slovenskú republiku.